یک خانم مسلط به زبان انگلیسی جهت استخدام در کشور ترکیه (استانبول) نیازمندیم