جویای کار صحافی واوستاکار حرفه ای با ۱۰سال کار در ترکیه دایکاتوهر دستتگاه مربوط به سحافی